Արք․ Աթէշեան Նամակներ Յղած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Եւ Արք. Պեքճեանին - Հայերէն
22 Temmuz 2018 - Հակական տոմար - Տարի : 4510 / Ամիս : Հրոտից / Օր : Կորդուիք / Ժամ : Զօրացեալ

Հայերէն :

26 Mayıs 2017  

Արք․ Աթէշեան Նամակներ Յղած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Եւ Արք. Պեքճեանին

Արք․ Աթէշեան Նամակներ Յղած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Եւ Արք. Պեքճեանին Արք․ Աթէշեան Նամակներ Յղած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Եւ Արք. Պեքճեանին
Մայիս 24ին, Պատրիար­քա­րանին մէջ Արամ Արք. Աթէ­շեանի եւ կարգ մը հա­մայնքա­յին դէմ­քե­րու մէկ­տե­ղու­մով տեղի ունեցած ժո­ղովին պատրիարքի տեղապահ Արամ արք, Աթէշեան հրաժարական տուաւ, կը հաղորդէ “Ակօս”-ը։

Այդ առիթով Արամ Արք. Աթէ­շեանի «Պատ­րիարքա­կան Ընդհա­նուր Փո­խանորդ» տիտ­ղո­սով ստո­րագ­րած եր­կու նա­մակ­նե­րու յղած է Ամե­նայն Հա­յոց Վե­հափառ Կա­թողի­կոսին եւ Գեր­մա­նիոյ Հա­յոց Առաջ­նորդին, կամ աւե­լի ճիշդ բա­ցատ­րութեամբ Թուրքիոյ Հա­յոց Ընտրեալ Տե­ղապա­հին։

Սոյն նա­մակ­նե­րու մէջ Սրբա­զան Աթէ­շեան կ՚անդրա­դառ­նայ թէ պե­տու­թեան շրջա­նակ­նե­րէ եկած կարգ մը ազ­դանշան­ներ մտա­ծել կու տան, որ ժա­մանա­կը եկած է պատ­րիար­քի ընտրու­թեան գոր­ծընթաց­քին ձեռ­նարկե­լու։

Փո­խանորդ Սրբա­զանը կը խոս­տա­նայ իս­կոյն փո­խան­ցել Պատ­րիար­քա­րանի վար­չութիւ­նը ընտրեալ տե­ղապա­հին եւ սա­տարել անոր աշ­խա­տու­թիւննե­րուն։ Ան կը վստա­հեց­նէ, թէ տե­ղապահ սրբա­զանի Պոլիս ժա­մանե­լով զայն պիտի դի­մաւո­րէ օդա­կայա­նէն եւ պիտի ապա­հովէ անոր Հրա­շափա­ռի եր­գե­ցողու­թեամբ աթո­ռանիստ Մայր Եկե­ղեցի մուտքը։ Պիտի ապա­հովէ Պատ­րիար­քա­րանի մէջ աշ­խա­տասե­նեակ եւ կե­ցու­թեան յար­մա­րու­թիւններ։ Ան յստա­կօրէն կը խօ­սի Պատ­րիար­քա­րանի ղե­կը փո­խան­ցե­լու տրա­մադ­րութեան մա­սին։

Ի տես այս ի­րա­դար­ձու­թեան՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կոս ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց­ներ ու­նե­ցած է թէ՛ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի եւ թէ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեա­նի հետ։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը իր բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց ստեղ­ծուած կա­ցու­թեան հա­մար եւ եր­կու սրբա­զան­նե­րուն փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը, որ­պէս­զի ա­նոնք ջանք ու ե­ռանդ չխնա­յեն պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցին լու­ծու­մը ի կա­տար ա­ծե­լու հա­մար։



Bu haber ..... kaynağından gelmektedir.
www.bolsohays.com un görüşünü yansıtmaz.

Anket Tüm Anketler

+